Vzdělávání

Cílem vzdělávání organizovaného ASVSP je zvyšování kvality vzdělávání, propojování znalostí z různých oblastí a zvyšování odbornosti, rozhledu a nadhledu pedagogů, včetně jejich osobního rozvoje. Záměrem je vytvořit nabídku vzdělávání šitou na míru primárně pedagogům škol sdružených v ASVSP, především v předmětech Minimálního standardu ASVSP a oblastech tento standard prohlubujících a rozšiřujících. Vzdělávání je nicméně často otevřeno i zájemcům mimo ASVSP z jakékoliv pomáhající oblasti. Současně si klademe za cíl poskytovat jak informace, které mohou účastníci  zakomponovat do svých stávajících kurzů, tak i didaktické přístupy a náměty, a v neposlední řadě poskytovat prostor pro propojení teorie a praxe a pro mezioborovou spolupráci.

za realizační tým Střediska vzdělávání:

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., vedoucí, kontakt: necasova@fss.muni.cz

Mgr. Lucie Táborská, kontakt: taborska@oabrno.cz

Seznam supervizorů – absolventů supervizního výcviku

________________________________________________

Program sekce vzdělávání:

Pracovní setkání a semináře:

Diskusní workshop POUŽITÍ AI VE VÝUCE A PŘI TVORBĚ ODBORNÝCH TEXTŮ

 • diskusní workshop zaměřený na využití AI při výuce a diskusi nad etickým využitím umělé inteligence při psaní odborných textů (např. bakalářských a absolventských prací).
 • termín: 10.5. 2024, 9:00-10:30 online,
 • odkaz na videohovor: https://meet.google.com/zmh-kuom-jyg
 • workshop je určený pro vyučující na členských školách ASVSP, prosíme o sdílení mezi kolegy

Anotace workshopu:

Zajímáte se o téma AI a rádi byste ji využívali při své výuce a rádi byste načerpali nějakou inspiraci? Využíváte AI a rádi byste se podělili o své zkušenosti s ostatními kolegy? Chtěli byste diskutovat o etice při práci s AI, zejména při tvorbě odborných textů, inspirovat se k tomu, jak téma AI ukotvit v pokynech pro zpracování studentských prací?

Zveme vás na diskusní workshop na toto téma Použití AI ve výuce a při tvorbě odborných textů. Po krátké úvodní prezentaci budeme společně sdílet zkušenosti a diskutovat výše zmíněná témata. Budeme rády, pokud se zúčastní jak ti, co s AI při výuce pracují, tak ti, kteří ještě tuto zkušenost nemají a chtěli by se seznámit s možnostmi CHatGPT a dalších aplikací, které je možné využít při práci se studujícími.

Před workshopem doporučujeme stáhnout si aplikaci Chat GPT, případně se zaregistrovat online (do verze zdarma) na webu https://chat.openai.com/auth/login.

Za Středisko vzdělávání ASVSP se na Vás těší  Lucie Táborská a Mirka Nečasová

 

______________________________________________

Skupiny:

informace k SUPERVIZNÍM SKUPINÁM

ASVSP organizuje skupiny ve spolupráci s Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU a Evangelickou akademií, VOŠ sociálně právní

Pro koho jsou skupiny určeny:

 • pro pedagogické pracovníky vyučující na VOŠ a VŠ v oblasti pomáhajících profesí
 • jedná se o otevřené skupiny

Přínos skupin:

 • skupina umožňuje svým členům vzájemně se podporovat, sdílet své zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k řešení problémů a náročných situací, které jejich práci provázejí
 • přínosem je nejen řešení a supervize problémových situací, ale i kultivace komunikace:  hovoření k tématu, pomoc s řešením problémů, které by jinak mohly zůstat nevysloveny,  vyjadřování zpětné vazby a naslouchání zpětné vazbě aj.

Podmínky účasti:

 • pro vytvoření bezpečného prostředí je podmínkou účasti zachovávání mlčenlivosti o informacích, které jsou osobní povahy (zvláště o informacích týkajících se účastníků supervize a lidí, se kterými pracují)
 • aktivní spolupráce s ostatními členy skupiny a ochota poskytnout jim své náměty

Frekvence setkávání:

 • termíny konání prezenční skupiny a online skupiny jsou upřesňovány výše
 • místo konání prezenční skupiny: Brno – FSS MU, Joštova 10 nebo EA, Opletalova 6 

______________________________________________________

Výcvik:

SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI

výcvik pořádáme ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno

 • Termín začátku výcviku: 14. – 16. září 2023
 • Místo: Brno
 • Rozsah výcviku: 380 hodin
 • Cena výcviku: od 42.300 Kč

pozvánka v pdf 

přihláška

Výcvikový a vzdělávací program „Supervize v sociální práci“ realizuje Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno. Navazujeme na předchozí běh supervizního výcviku z let 2020 – 2022 a na společné projekty Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Modré linky a Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov SR v oblasti vzdělávání v supervizi v českém prostředí.

Supervize je metodou kontinuálního zvyšování profesních kompetencí odborníků pracujících s lidmi. Cílem nabízeného výcvikového a vzdělávacího programu je odborná příprava supervizorů působících v pomáhajících profesích.

| VIZE VÝCVIKU |

 •  teoretický a praktický rámec supervize – vybavit absolventy základními znalostmi a dovednostmi v oblasti vybraných přístupů k supervizi,
 • identita – vytvořit podmínky pro postupnou identifikaci frekventantů s profesní skupinou supervizorů jako komplexně a integrovaně vnímané pozice v sociální práci a
 • osobní a profesní růst – vybavit absolventy základními prostředky pro cílenou práci na sobě

| CÍLOVÁ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU |

 •  pomáhající profesionálové v oboru sociální práce, nebo
 • vyučující na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících v oblasti sociální práce nebo nelékařských zdravotnických povolání

| VSTUPNÍ PODMÍNKY DO VÝCVIKU |

 •  dosažené vzdělání pro práci sociálního pracovníka (dle zákona č. 108/2006 Sb.), nebo pedagogické vzdělání požadované pro výuku na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících budoucí sociální pracovníky nebo pracovníky nelékařských zdravotnických povolání (dle zákona 96/2004 Sb.),
 • minimálně osmiletá praxe po ukončení výše uvedeného vzdělání (a to přímá práce s klienty, pedagogická praxe na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících v oblasti sociální nebo nelékařských zdravotnických povolání, nebo praxe v řídící pozici v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví – lze vzájemně kombinovat)
 • absolvování minimálně deseti hodin supervize v posledním roce před začátkem výcviku (doložené potvrzením od supervizora)
 • věk od 35 let

| VÝBĚROVÝ POHOVOR |

 •  výběrový pohovor – míra naplnění vstupních podmínek podléhá posouzení výběrovou komisí
 • přihlášku je třeba poslat na oba emaily: vycvik-supervize@post.cz a vzdelavani@asvsp.org
 • platba za výběrový pohovor činí 500,- Kč (není zahrnuta do ceny výcviku a hradí se zvlášť)

| ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝCVIKU |

základní organizační informace a parametry výcviku

 • délka konání: 2,5 roku (září 2023 až březen 2026)
 • celkový rozsah: 380 hodin (360 hodin + 20 hodin závěrečná zkouška – podrobnější informace dále v textu)
 • místo konání: Brno (jeden výcvikový modul se bude konat mimo Brno)
 • odborná garantka: prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
 • organizační tým: Mirka Nečasová, Ph.D. a Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.
 • základní lektorský tým (lektorská práce bude probíhat ve dvojici v zájmu zajištění kontinuity výcviku při střídání lektorů): PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (ředitelka výcviku), Mgr. Bohuslava Horská, Mgr. Martin Halama, Mgr. Ladislav Ptáček, DiS. 
 • velikost výcvikové skupiny: 14 – 18 osob 

cena výcviku:

 • při úhradě celé částky před začátkem výcviku činí kurzovné 42.300,- Kč (tzn. za jeden třídenní modul částka 4.700,- Kč) + platba za závěrečnou zkoušku 5.000 Kč, pokud se účastník rozhodne ji absolvovat, která se hradí zvlášť na konci výcviku 
 • při úhradě ve dvou platbách rozložených následovně: před začátkem výcviku 22.000,- Kč a uprostřed výcviku 22.000,- Kč, činí kurzovné celkem 44.000,- Kč + platba za závěrečnou zkoušku 5.000 Kč, pokud se účastník rozhodne ji absolvovat, která se hradí zvlášť na konci výcviku 
 • náklady na ubytování a dopravu na místo výcviku, či místo setkání kolegiální skupiny (pokud se nebude konat online) a přijatou supervizi a sebezkušenost (viz informace k distanční části výcviku) si účastník hradí sám 
 • v případě, že míra meziroční inflace dle Českého statistického úřadu překročí limit 5,0%, může organizátor navýšit cenu kurzového pro daný rok až o částku odpovídající míře inflace

struktura výcviku

Celkový rozsah výcviku:       380 hodin (souhrnně prezenční a distanční část a závěrečná zkouška)

Ÿ  prezenční forma:              180 hodin

Ÿ  distanční forma:               180 hodin

Ÿ  závěrečná zkouška:            20 hodin (prezenčně)

informace k prezenční části:

 •  prezenční část je rozdělena celkem do 9 modulů; výcvik se uskutečňuje v Brně, vyjma jednoho modulu, který se uskuteční mimo Brno
 • každý modul má 20 hodin, realizuje se ve třech dnech (čtvrtek – sobota)
 • účast na prezenční části je povinná, toleruje se absence 12% z prezenčního studia, vyšší absenci si v odůvodněných případech účastník může na základě individuální domluvy a na své náklady nahradit

informace k distanční části – distanční část má následující strukturu:

 • přijatá a poskytnutá supervize v rámci výcviku: 30 hodin,
 • sebezkušenost: 40 hodin,
 • individuální práce: 20 hodin,
 • práce v kolegiálních skupinách: 40 hodin,
 • zpracování portfolia: 50 hodin

Distanční část výcviku probíhá kontinuálně v mezidobích mezi jednotlivými setkáními a je jedním  z důležitých těžišť procesu vzdělávání v supervizi.

informace k závěrečné zkoušce

 •  závěrečná zkouška se uskutečňuje v rozsahu 20 hod. a má podobu samostatného modulu 
 • součástí zkoušky je rozprava nad portfoliem a nahrávkou supervize z předchozí části a reflexe celého výcvikového procesu a sebereflexe 
 • pokud se účastník rozhodne závěrečnou zkoušku absolvovat, hradí se platba 5.000 Kč na konci výcviku (další informace viz rubrika „Formy zakončení kurzu“)

tematické okruhy

Výcvik „Supervize v sociální práci“ obsahuje následující tematické okruhy, kterým bude věnována teoretická i praktická pozornost:

 • Teoretické pojetí a vymezení supervize, modely supervize
 • Supervize individuální, skupinová, multidisciplinárního týmu
 • Řemeslo supervize, vedení supervizního rozhovoru, kontrakt a zakázka v supervizi
 • Osobnost supervizora a jeho způsobilosti, osobní a profesní rozvoj, reflexe a sebereflexe
 • Pracovní spojenectví, kreativní techniky v supervizi
 • Etika v supervizi, sebepéče a duševní hygiena
 • Formální náležitosti supervize – smlouva, dokumentace, legislativa

termíny setkání prezenčního studia

Výcvik bude probíhat od září 2023 do března 2026

 1. setkání: 14. – 16. 09. 2023
 2. setkání: 30. 11. – 02. 12. 2023
 3. setkání: 07.-09.03.2024
 4. setkání: 13.-15.06.2024      
 5. setkání: 05.- 07. 09.2024  (tento modul proběhne mimo Brno) 
 6. setkání: 14.-16.11.2024 

termíny setkání v roce 2025 – 2026 budou upřesněny později

formy zakončení výcviku

Součástí výcvikového procesu je jeho ukončení a uzavření s konkrétním výstupem. Výcvik má dvě varianty ukončení:

 1. ukončení výcviku vč. složení závěrečné zkoušky – pokud frekventant výcviku splní všechny nároky prezenční a distanční části výcviku, je výsledkem Certifikát s potvrzením o složení zkoušky a absolvování výcviku o celkovém rozsahu 380 hodin.
 2. absolvování výcviku – účastník, který splní všechny podmínky prezenční a distanční části bez závěrečné zkoušky, získá Osvědčení o počtu absolvovaných hodin výcviku (tj. při plné účasti 360 hodin).

| PŘIHLÁŠKY A VÝBĚROVÝ ROZHOVOR |

 • Zájemci budou zařazeni do vzdělávacího programu podle výsledků výběrového rozhovoru. Rozhovor bude zaměřen na okruhy uvedené v dotazníku, který přihlášeným zájemcům zašleme.

Těšíme se na společnou práci v procesu vzdělávání v supervizi na cestě k profesnímu a osobnímu růstu

Mirka Nečasová (středisko vzdělávání ASVSP) a Ladislav Ptáček (Občanská poradna Brno)

za organizátory 

______________________________________________________

______________________________________________________

Seznam supervizorů:

Seznam supervizorů – absolventů výcviku Supervize v pomáhajících profesích, který ASVSP uskutečnila ve spolupráci s ASSP a ML. Výcvik je akreditován Ministerstvem školství SR, nositelem akreditace je ASSP.

Mgr. Tereza Bícová
email: rachel.bicova@etspraha.cz
tel. :732 816 815
místo působení: Praha a Středočeský kraj

Mgr. ing. Irma Bohoňková
email: ibohonkova@hrcc.cz
web: www.cesta-k- uspechu.cz
tel. :774 202 563
místo působení: České Budějovice a Jihočeský kraj

Mgr. Hana Čížková
email: cizkova@jabok.cz
tel.: 603 722 759
místo působení: Praha a Středočeský kraj

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
email: dorkova@fhs.utb.cz , zlatkadorkova@seznam.cz
tel.: 733 690 507, 737 887 986
místo působení: Zlín a Olomouc

Mgr. Šárka Hlisnikovská
email: sarka.hlisnikovska@seznam.cz
tel.: 737 169 777
místo působení: primárně Moravskoslezský kraj, ale i jinde

Mgr. Leoš Horký
místo působení: primárně Brno a Jihomoravský kraj; dle domluvy Vysočina, Olomoucký kraj, Zlínský kraj.
 

Mgr. Lucie Kašová
email: kasoval@seznam.cz
tel.: 603534498
místo působení: Praha, Středočeský kraj

Mgr. Renata Kočí
email: r.rohlikova@centrum.cz
tel.: +420 724 282 375
místo působení: kraje Pardubický, Královéhradecký, Štředočeský, Olomoucký, Zlínský, Vysočina, hl. m. Praha.

Mgr. Peter Kollár 
email: centrum-supervize@seznam.cz
tel.: +420 776 543 933
místo působení: celá ČR

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
email: lucie.voseckova@gmail.com
tel.: 777984042
místo působení: Jihomoravský, Pardubický a Olomoucký kraj, Vysočina

Mgr. Martina Pojarová
email: Martina.pojar@gmail.com
tel.: 773 550 759
místo působení: Praha, Českolipsko

Mgr. Ludmila Ryšavá
email: lumi.rysavy@seznam.cz
tel:  736 509 449
místo působení: Olomoucký kraj

 PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
email: vlasta.reznikova@vspj.cz
tel. : 608 973 628
místo působení: primárně Vysočina

Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
email: mart.stanoev@gmail.com
web: http://supervidovani.cz/
místo působení: Jihomoravský kraj

Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
místo působení: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Vysočina
 

Mgr.  Jana Tomšová
email: janatomsova@seznam.cz
mob. 724 343 690
místo působení: primárně Morava, možno i celá  ČR a SR

PhDr. Markéta Vaculová, MBA
email: vaculova.marketa@seznam.cz
tel.: +420 731 406 570
místo působení: Ostravsko a celá ČR

Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
email: jan.vasat@seznam.cz
tel.: 721 230 807
místo působení: Ústecký kraj

Mgr. Lenka Velebná
email: lenka@velebna.cz
tel.: 775 158 037
místo působení: primárně Česká Třebová a Pardubický, Olomoucký kraj, Vysočina nebo podle domluvy

Mgr. Kateřina Vencálková
tel: 733 522 338
místo působení: Litomyšl, Pardubický kraj

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Semináře a další akce, které již proběhly:

O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stignmatech a břemenech, která nesou

 • vzdělávací a sdílecí skupina pro vyučující škol ASVSP (zejména) v disciplíně Sociální norma a rizikové jevy pořádaný ve spolupráci s FF UP v Olomouci
 • moderátorka: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D., přednášející: Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., 
 • termín: 5.4. 2024, hybridně

Konflikt a konfliktní situace v supervizním procesu 

 • vzdělávací a supervizní setkání absolventů supervizních výcvik pořádané ve spolupráci s OP Brno
 • facilitace a supervize: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.
 • termín: 23. – 24.2. 2024 na EA v Brně

Šetrná sebeobrana jako možná výbava sociálního pracovníka

 • diskuzní workshop pro vyučující škol ASVSP pořádaný ve spolupráci s FSS MU
 • uvedení tématu: Mgr. Monika Havlíčková,  
 • termín: 2.2. 2024, online

Možnosti využití výsledků projektů PROSO a IVOV ve způsobu pojetí MS ASVSP II.

 • diskuzní workshop pro vyučující škol ASVSP pořádaný ve spolupráci s FSS MU – druhé setkání pracovní skupiny
 • seznámení s draftem návrhu úpravy MS: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.,  Mgr. Martin Bednář, Ph.D
 • termín: 30.10. 2023, online

Supervizní setkání absolventů supervizních výcviků

 • setkání pořádané ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno
 • facilitace a supervize: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.
 • termín: 18.10.2023 na EA v Brně

MS Teorie a metody sociální práce: kolegiální konzultace a sdílení zkušeností a dobré praxe vyučujících

 • diskuzní workshop pro vyučující škol ASVSP a pro kolegy z dalších spřátelených škol a institucí
 • moderace WS: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
 • termín: 11.9.2023, Univerzita Pardubilce

Možnosti využití výsledků projektů PROSO a IVOV ve způsobu pojetí MS ASVSP (s důrazem na profil absolventa) I.

 • diskuzní workshop pro vyučující škol ASVSP pořádaný ve spolupráci s FSS MU
 • úvodní shrnutí výsledků projektů k danému tématu: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. (PROSO) a  Mgr. Martin Bednář, Ph.D. (IVOV)
 • termín: 17.5. 2023, online

Vyhodnocování potřeb dítěte se zdravotním postižením a v pěstounské péči

 • workshop MPSV pro vyučující škol ASVSP a spolupracujících organizací, přednostně pro účastníky předchozího kurzu
 • vedení semináře: Mgr. Johana Mertová a Mgr. et Mgr. Alena Svobodová
 • termín: 27.4. 2023, online

Podpora reflexivity a participace ve výuce sociální práce 

 • workshop pro vyučující a doktorandy škol sdružených v ASVSP a další zájemce z praxe
 • vedení semináře a úvodní poznámky: prof. Walter Lorenz, doc. Monika Bosá, doc. Zuzana Havrdová a Mgr. Monika Čajko-Eibicht
 • termín: 21.4. 2023 na FHS UK Praha

Násilí v blízkých vztazích a Minimální standard: Sociální norma a rizikové jevy

 • workshop pro vyučující na školách ASVSP a dalších spřátelených škol a institucí
 • přednášející: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
 • termín: 22.3. 2023 na FF UP v Olomouci

Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb

 • interaktivní workshop k projektu – pro sociální pracovníky, vyučující a studující
 • přednášející: PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 • termín: 10.2. 2023 na VOŠ Kotlářská, Brno

Supervizní setkání absolventů supervizních výcviků

 • setkání pořádané ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno
 • facilitace a supervize: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.
 • termín: 9.2.2023 na EA v Brně

Využití simulátorů stáří a různých typů zdravotního postižení ve vzdělávání sociálních pracovníků

 • seminář pořádaný ve spolupráci s FF UP v Olomouci
 • přednášející: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
 • termín: 20.10. 2022 v Olomouci

Workshop vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a individuální plánování ochrany dítěte (IPOD)

 • online workshop organizovaný ve spolupráci s MPSV, Mgr. et Mgr. Petra Ďuraško Mádlová a kol. (Oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti)
 • hrazeno z projektu 03.2.63/0.0/0.0/15_017/0009381 „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“
 • termín: 27. – 28.1. 2022 a 10. – 11.3. 2022, online

Odborná praxe: získávání zpětné vazby z pracovišť a práce s ní – pracovní setkání

 • online workshop organizovaný ve spolupráci ASVSP, FZS UPCE a FSS MU 
 • úvodní poznámky a moderování následné diskuse:  Mgr. Adéla Michková, Ph.D. a PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. 
 • termín: 18.11. 2021, online

Vytváření hodnot v procesu vzdělávání v sociální práci – výsledky výzkumu – pracovní setkání

 • online workshop organizovaný ve spolupráci s FSS OU
 • seznámení s výsledky: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. a Mgr. et. Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., moderování: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • termín: 30.9. 2021, online

Etický kodex IFSW 2018 ve světle aktuálních dokumentů upravujících vzdělávání v sociální práci – pracovní setkání

 • online workshop organizovaný ve spolupráci s VOŠ Jabok
 • úvodní poznámky a moderování následné diskuse:  Ondřej Fischer, Ph.D. a PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • termín: 22.10. 2020, online

Sdílení zkušeností s výukou praxe a supervize v době koronavirové – pracovní setkání 

 • online workshop organizovaný ve spolupráci ASVSP, Univerzity Pardubice a FSS MU
 • úvodní poznámky a moderování následné diskuse: Mgr. Adéla Michková, Ph.D.
 • termín: 21. 10. 2020, online

Hodnoty sociální práce v souvislosti s úpravami Minimálního standardu  ASVSP – pracovní setkání

 • workshop organizovaný ve spolupráci s VOŠ Jabok a VÚPSV
 • úvodní poznámky a moderování následné diskuse:  Ondřej Fischer, Ph.D. a PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • termín: 5.4. 2019 v Praze

Transakční analýza pro sociální pracovníky – seminář organizovaný Technickou univerzitou Liberec

 • přednášející: Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC
 • termín: 9.5. 2018 v Liberci

Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských sporů – Cochemský model

 • přednášející: Ing. Martina Cirbusová, Mgr. Robin Brzobohatý 
 • termín: 26.4. 2018 v Brně

Úvod do profesionální ZOO-terapie v sociální práci

 • přednášející: Andrea Tvrdá (Elva help z.s.,), PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. (TUL)
 • termín: 13.11. 2017 v Pardubicích a 16. 11. 2017 v Praze

Pracovní setkání vyučujících předmětu menšinové skupiny, členů konzultační skupiny a dalších zájemců ze škol sdružených v ASVSP

 • diskusní setkání pracovní skupiny
 • úvodní prezentace: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (FSS MU, Brno) na téma: Jsme v ČR skutečně xenofobní a etnocentričtí? Učíme naše studenty problematiku menšin správně?
 • termín: 13. 10. 2017 v Brně

Právo na rovné zacházení – účinná pomoc obětem diskriminace I. a II.

 • semináře pořádané ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv
 • přednášející: Mgr. Veronika Bazalová, Mgr. Barbara Kubátová, Mgr. Petr Polák (VOP)
 • termín: 13.1. a 26.5.2017 v Praze; 3. 2. a 9.6. 2017 v Olomouci

Pracovní setkání supervizorů studentských praxí

 • diskusní setkání supervizorů studentských praxí z VŠ a VOŠ sdružených v ASVSP
 • úvodní prezentace: Mgr. Adéla Michková, Ph.D. (FZS Univerzita Pardubice)
 • termín: 11. 5. 2017 v Pardubicích

Exkurze do Chánova – Dům romské kultury, Polytechnické centrum – ukázka komunitní práce

 • průvodce exkurzí: Martin Nebesař (ředitel Domu romské kultury)
 • termín: 19. 4. 2017 v Mostě

Možnosti ZOO-terapie v sociální práci: základní principy a limity profesionální práce se zvířaty v sociální práci

 • přednášející: Andrea Tvrdá (Elva help z.s.,), PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. (TUL)
 • termín: 11. 4. 2017 v Praze

Interaktivní případová konference zaměřená na dítě v SPOD

 • přednášející: Mgr. Ingrid Hanzlíková, Mgr. Zlata Brůžková (Lumos)
 • termín: 23. 3. 2017 v Praze

Aktuální otázky pěstounské péče: pěstounská péče na přechodnou dobu a příbuzenská

 • přednášející: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 
 • termín: 24. 11. 2016 v Praze

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

 • přednášející: Mgr Alena Svobodová, Mgr. Hana Solařová (Lumos foundation ČR)
 • termín: 20. 10. 2016 v Praze

Metodika etického reflektovania (vo vyučovaní etiky sociálnej práce)

 • přednášející: Doc. PaedDr.Tatiana Matulayová, Ph.D.
 • termín: 17. března 2016 v Olomouci

Thanatologie a sociální práce (poradenství pro pozůstalé)

 • přednášející: Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
 • termín: 11. února 2016 v Olomouci

Kniha života – úvod do práce s životním příběhem dítěte

 • přednášející: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jindřich Racek
 • termín: 21. ledna 2016 v Praze

Kompetence sociálních pracovníků pro práci s uprchlíky a migranty

 • přednášející: PhDr. Eva Dohnalová, Bc. Marina Pojmanová, Monica Marquéz, MA (Asociace pro interkulturní práci, z.s.)
 • termín: 10. prosince 2015 v Praze

Didaktika výuky metod a technik sociálního výzkumu pro sociální pracovníky

 • přednášející: Mgr. Daniel Hanzl
 • termín: 12. listopadu 2015 v Jihlavě

Přímá práce s dětmi

 • přednášející: Mgr. Hana Solařová, Mgr. Jindřich Racek
 • termín: 24. září 2015 v Praze

Mediace se zaměřením na rodinnou oblast

 • přednášející: JUDr. Alena Brožková, PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • termín: 14. května 2015 v Brně

Filosofie a etika v sociální práci

 • přednášející:doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka, Dr. Ing. Alois Křišťan,Th.D.
 • termín: 23. dubna 2015 v Praze

Spiritualita a duchovní potřeby (nejen) klientů v sociální práci

 • přednášející: MUDr. Marie Svatošová, ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
 • termín: 8.ledna 2015 v Praze    

Základy vztahové vazby – attachmentu v sociálně právní ochraně dítětě

 • přednášející: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jindřich Racek
 • termín: 22. října 2014 v Praze         

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

 • přednášející: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jindřich Racek
 • termín: 20. března 2014 v Praze   

„Romov je náš domov“

 • přednášející: Mgr. Ing. Jan Říkovský, Mgr. Miloslava Šotolová
 • termín: 13. března 2014 v Olomouci           

Změny zákona  č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

 • přednášející: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., Mgr. Vlastimil Vitoul
 • termín: 30. ledna 2014 v Brně

Supervize – profesionální pomoc pomáhajícím profesionálům

 • přednášející: MUDr. František Matuška
 • termín: 23. ledna 2014 v Praze

Možnosti využití případové konference v sociální práci s rodinami

 • přednášející: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 • termín: 12. prosince 2013 v Praze

Doba nazývaná postmoderní a sociální práce

 • přednášející: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
 • termín: 19. září 2013 v Brně