Vzdělávání

Cílem vzdělávání organizovaného ASVSP je zvyšování kvality vzdělávání, propojování znalostí z různých oblastí a zvyšování odbornosti, rozhledu a nadhledu pedagogů, včetně jejich osobního rozvoje. Záměrem je vytvořit nabídku vzdělávání šitou na míru primárně pedagogům škol sdruženým v ASVSP, především v předmětech minimálního standardu a oblastech tento standard prohlubujících a rozšiřujících. Vzdělávání je nicméně otevřeno i zájemcům mimo ASVSP z jakékoliv pomáhající oblasti. Současně si klademe za cíl poskytovat jak informace, které mohou účastníci  zakomponovat do svých stávajících kurzů, tak i didaktické přístupy a náměty, a v neposlední řadě poskytovat prostor pro propojení teorie a praxe a pro mezioborovou spolupráci.

za realizační tým Sekce vzdělávání:

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., vedoucí sekce vzdělávání, kontakt: necasova@fss.muni.cz
PhDr. Hana Thielová, kontakt: hana.thiel@seznam.cz

Seznam supervizorů – absolventů výcviku

________________________________________________

Program sekce vzdělávání:

Skupiny:

SUPERVIZNÍ SKUPINA

ve spolupráci s FSS MU Brno, skupina je určená pro pedagogické pracovníky vyučující na VOŠ a VŠ v oblasti pomáhajících profesí, skupina je otevřená

 • termín setkání: vždy první pondělí v měsíci od 10 do 11.30 hod
 • místo: FSS MU, Joštova 10, Brno, 6.5. 2019 (U42), 3.6. 2019 (U23)

________________________________________________

Semináře:

________________________________________________

Výcviky:

SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

výcvik pořádáme ve spolupráci s ASSP (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov) a Modrou linkou 

 • Termín začátku výcviku: 7.září 2017 
 •  Místo: Brno
 • Rozsah výcviku: 250 hodin (+ 30 hodin distanční formou)
 • Cena výcviku: 23.000 Kč (plus 21% DPH)
 • přihláška

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Informace ke skupinám:

SUPERVIZNÍ SKUPINA

ASVSP organizuje skupinu ve spolupráci s Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU

Pro koho je skupina určena:

 • pro pedagogické pracovníky vyučující na VOŠ a VŠ v oblasti pomáhajících profesí
 • jedná se o otevřenou skupinu

Přínos skupin:

 • skupina umožňuje svým členům vzájemně se podporovat, sdílet své zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k řešení problémů a náročných situací, které jejich práci provázejí
 • přínosem je nejen řešení a supervize problémových situací, ale i kultivace komunikace:  hovoření k tématu, pomoc s řešením problémů, které by jinak mohly zůstat nevysloveny,  vyjadřování zpětné vazby a naslouchání zpětné vazbě aj.

Podmínky účasti:

 • pro vytvoření bezpečného prostředí je podmínkou účasti zachovávání mlčenlivosti o informacích, které jsou osobní povahy (zvláště o informacích týkajících se účastníků supervize a lidí, se kterými pracují)
 • aktivní spolupráce s ostatními členy skupiny a ochota poskytnout jim své náměty

Frekvence setkávání:

 • vždy první pondělí v měsíci od 10 do 11.30 hod
 • místo: FSS MU, Joštova 10, Brno

______________________________________________________

Informace k výcvikům:

SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

ASVSP organizuje výcvik ve spolupráci s ASSP a Modrou linkou.

Supervize je metoda kontinuálního zvyšování profesionálních kompetencí odborníků pracujících s lidmi. Cílem nabízeného výcviku je odborná příprava supervizorů působících v pomáhajících profesích.

Cílová skupina výcviku: Osoby pracující v pomáhajících profesích včetně vyučujících na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících v oblasti sociální nebo sociálně zdravotní práce, kteří jsou motivováni pro práci supervizora.

Vstupní podmínky:

 • vysokoškolské magisterské vzdělání ze společenskovědních oborů, zdravotnických oborů, vybraných pedagogických a teologických věd – a to především sociální práce, sociálně zdravotní práce, psychologie, sociální pedagogika, speciální pedagogika, léčebná pedagogika, logopedie, medicína, teologie
 • a minimálně pětiletá praxe po ukončení výše uvedeného vysokoškolského vzdělání magisterského stupně – a to přímá práce s klienty, pedagogická praxe na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících v oblasti sociální nebo sociálně zdravotní práce, nebo pětiletá praxe v řídící pozici
 • a absolvování minimálně deseti hodin supervize vlastní práce (v roli supervidovaného) v posledních dvou letech

Základní informace:

 • rozsah výcviku: 250 hodin (+ 30 hodin distanční forma)
 • místo konání: Brno
 • maximální počet účastníků: 18
 • odborný garant: Prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
 • cena výcviku: 23. 000 Kč (plus 21% DPH) při uhrazení celé částly před začátkem výcviku. Výcvik je však možné uhradit i ve dvou platbách rozložených následovně: před začátkem výcviku 12.500 Kč (plus 21% DPH) a uprostřed výcviku 12.000 Kč (plus 21% DPH), tedy celkem 24.500 Kč (plus 21% DPH)
 • lektorský tým: Prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.,  Mgr. Kristína Mózešová, PhD., doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
 • výcvik připravujeme ve spolupráci s ASSP (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov http://www.assp.sk/sk) a Modrou linkou www.vzdelavani.modralinka.cz
 • akreditace: Ministerstvo školství SR, nositelem akreditace je ASSP

Oraganizační forma výcviku:

 • prezenční a distanční
 • prezenční forma: 250 vyučovacích hodin prezenčního vzdělávání (ve třídenních blocích), které jsou předmětem akreditace (v certifikátu absolventa je tedy uvedeno 250 hodin)
 • distanční forma: 10 hodn supervize, 20 hodin jiných vzdělávacích aktivit   (např. jiní výcviky, semináře) –  není zahrnuto v nákladech na výcvik, supervizi i další vzdělávání si účastník zajišťuje a hradí sám

Časový plán prezenční části výcviku:

Uskuteční se celkem osm třídenních bloků a jeden čtyřdenní blok (každý den od cca od 8.30 do 17.30 hod.) v následujících termínech:

 1. blok: 07.09 – 09.09. 2017
 2. blok: 09.11 – 11.11. 2017
 3. blok: 11.01 – 13.01. 2018
 4. blok: 07.03. – 10.03.2018
 5. blok: 03.05. – 05.05. 2018
 6. blok: 21.06. – 23.06. 2018
 7. blok: 06.09. – 08.09. 2018
 8. blok: 15.11. – 17.11. 2018

Obsahová náplň: V prezenční formě výcviku účastníci absolvují teoretickou přípravu (která činí 40% celkové náplně) a nácvik supervizních dovedností formou tréninku v malých skupinách (modelování, hraní rolí, rozbor kasuistik – s využitím video a audio nahrávek). Závěrečné hodnocení zahrnuje prezentaci nahrávky supervizního sezení.

Tematické okruhy:

 • Teoretické základy supervize – podmínky, formy a metody supervize
 • Sebereflexe a reflexe supervizora
 • Komunikace v supervizi
 • Proces rozhovoru se supervidovaným
 • Analýza supervizních situací
 • Supervize pro studenty a nové pracovníky
 • Supervize týmu a organizace
 • Vizualizace v supervizi
 • Etika supervizora

Bližší informace o obsahu kurzu obdrží přihlášení účastníci e-mailem.

Přihlášky a výběrový rozhovor:

 • V případě zájmu o tento výcvik, vyplňte prosím přihlášku (viz: přihláška) a odešlete ji elektronicky na adresu: vzdelavani@asvsp.org a v kopii na  necasova@fss.muni.cz
 • Zájemci budou zařazeni do výcvikového programu podle výsledků výběrového rozhovoru, který bude zaměřen na okruhy uvedené v dotazníku, který zasíláme až přihlášeným zájemcům.

_______________________________________________________

Seznam supervizorů:

Seznam supervizorů – absolventů výcviku Supervize v pomáhajících profesích, který ASVSP uskutečnila ve spolupráci s ASSP a ML. Výcvik je akreditován Ministerstvem školství SR, nositelem akreditace je ASSP.

Mgr. Tereza Bícová
pedagog na VOŠ ETS – výuka, vedení praxí, supervize
email: rachel.bicova@etspraha.cz
tel. :732 816 815
místo působení: Praha a Středočeský kraj

Mgr. ing. Irma Bohoňková
email: ibohonkova@hrcc.cz
web: www.cesta-k- uspechu.cz
tel. :774 202 563
místo působení: České Budějovice a Jihočeský kraj

Mgr. Hana Čížková
email: cizkova@jabok.cz
tel.: 603 722 759
místo působení: Praha a Středočeský kraj

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
email: dorkova@fhs.utb.cz
tel.: 733 690 507
místo působení: Zlín a Olomouc

Mgr. Šárka Hlisnikovská
email: sarka.hlisnikovska@seznam.cz
tel.: 737 169 777
místo působení: primárně Moravskoslezský kraj, ale i jinde

Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

email: mart.stanoev@gmail.com

web: http://supervidovani.cz/
místo působení: Jihomoravský kraj

Mgr.  Jana Tomšová
email: janatomsova@seznam.cz
mob. 724 343 690
místo působení: primárně Morava, možno i celá  ČR a SR

Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
email: jan.vasat@seznam.cz
tel.: 721 230 807
místo působení: Ústecký kraj

Mgr. Lenka Velebná
email:  lenka@velebná.cz
tel.: 775 158 037
místo působení: primárně Česká Třebová a Pardubický, Olomoucký kraj, Vysočina nebo podle domluvy

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Semináře a další akce, které již proběhly:  

Hodnoty sociální práce v souvislosti s úpravami Minimálního standardu  ASVSP – pracovní setkání

 • workshop organizovaný ve spolupráci s VOŠ Jabok a VÚPSV
 • úvodní poznámky a moderování následné diskuse:  Ondřej Fischer, Ph.D. a PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • Termín: 5.4. 2019 v Praze

Transakční analýza pro sociální pracovníky – seminář organizovaný Technickou univerzitou Liberec

 • Přednášející: Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC
 • Termín: 9.5. 2018 v Liberci

Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských sporů – Cochemský model

 • Přednášející: Ing. Martina Cirbusová, Mgr. Robin Brzobohatý 
 • Termín: 26.4. 2018 v Brně

Úvod do profesionální ZOO-terapie v sociální práci

 • Přednášející: Andrea Tvrdá (Elva help z.s.,), PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. (TUL)
 • Termín: 13.11. 2017 v Pardubicích a 16. 11. 2017 v Praze

Pracovní setkání vyučujících předmětu menšinové skupiny, členů konzultační skupiny a dalších zájemců ze škol sdružených v ASVSP

 • Diskusní setkání pracovní skupiny
 • Úvodní prezentace: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (FSS MU, Brno) na téma: Jsme v ČR skutečně xenofobní a etnocentričtí? Učíme naše studenty problematiku menšin správně?
 • Termín: 13. 10. 2017 v Brně

Právo na rovné zacházení – účinná pomoc obětem diskriminace I. a II.

 • Semináře pořádané ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv
 • Přednášející: Mgr. Veronika Bazalová, Mgr. Barbara Kubátová, Mgr. Petr Polák (VOP)
 • Termín: 13.1. a 26.5.2017 v Praze; 3. 2. a 9.6. 2017 v Olomouci

Pracovní setkání supervizorů studentských praxí

 • Diskusní setkání supervizorů studentských praxí z VŠ a VOŠ sdružených v ASVSP
 • Úvodní prezentace: Mgr. Adéla Michková, Ph.D. (FZS Univerzita Pardubice)
 • Termín: 11. 5. 2017 v Pardubicích

Exkurze do Chánova – Dům romské kultury, Polytechnické centrum – ukázka komunitní práce

 • Průvodce exkurzí: Martin Nebesař (ředitel Domu romské kultury)
 • Termín: 19. 4. 2017 v Mostě

Možnosti ZOO-terapie v sociální práci: základní principy a limity profesionální práce se zvířaty v sociální práci

 • Přednášející: Andrea Tvrdá (Elva help z.s.,), PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. (TUL)
 • Termín: 11. 4. 2017 v Praze

Interaktivní případová konference zaměřená na dítě v SPOD

 • Přednášející: Mgr. Ingrid Hanzlíková, Mgr. Zlata Brůžková (Lumos)
 • Termín: 23. 3. 2017 v Praze

Aktuální otázky pěstounské péče: pěstounská péče na přechodnou dobu a příbuzenská

 • Přednášející: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 
 • Termín: 24. 11. 2016 v Praze

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

 • Přednášející: Mgr Alena Svobodová, Mgr. Hana Solařová (Lumos foundation ČR)
 • Termín: 20. 10. 2016 v Praze

Metodika etického reflektovania (vo vyučovaní etiky sociálnej práce)

 • Přednášející: Doc. PaedDr.Tatiana Matulayová, Ph.D.
 • Termín: 17. března 2016 v Olomouci

Thanatologie a sociální práce (poradenství pro pozůstalé)

 • Přednášející: Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
 • Termín: 11. února 2016 v Olomouci

Kniha života – úvod do práce s životním příběhem dítěte

 • Přednášející: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jindřich Racek
 • Termín: 21. ledna 2016 v Praze

Kompetence sociálních pracovníků pro práci s uprchlíky a migranty

 • Přednášející: PhDr. Eva Dohnalová, Bc. Marina Pojmanová, Monica Marquéz, MA (Asociace pro interkulturní práci, z.s.)
 • Termín: 10. prosince 2015 v Praze

Didaktika výuky metod a technik sociálního výzkumu pro sociální pracovníky

 • Přednášející: Mgr. Daniel Hanzl
 • Termín: 12. listopadu 2015 v Jihlavě

Přímá práce s dětmi

 • Přednášející: Mgr. Hana Solařová, Mgr. Jindřich Racek
 • Termín: 24. září 2015 v Praze

Mediace se zaměřením na rodinnou oblast

 • Přednášející: JUDr. Alena Brožková, PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • Termín: 14. května 2015 v Brně

Filosofie a etika v sociální práci

 • Přednášející:doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka, Dr. Ing. Alois Křišťan,Th.D.
 • Termín: 23. dubna 2015 v Praze

Spiritualita a duchovní potřeby (nejen) klientů v sociální práci

 • Přednášející: MUDr. Marie Svatošová, ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
 • Termín: 8.ledna 2015 v Praze    

Základy vztahové vazby – attachmentu v sociálně právní ochraně dítětě

 • Přednášející: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jindřich Racek
 • Termín: 22. října 2014 v Praze         

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

 • Přednášející: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jindřich Racek
 • Termín: 20. března 2014 v Praze   

„Romov je náš domov“

 • Přednášející: Mgr. Ing. Jan Říkovský, Mgr. Miloslava Šotolová
 • Termín: 13. března 2014 v Olomouci           

Změny zákona  č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

 • Přednášející: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., Mgr. Vlastimil Vitoul
 • Termín: 30. ledna 2014 v Brně

Supervize – profesionální pomoc pomáhajícím profesionálům

 • Přednášející: MUDr. František Matuška
 • Termín: 23. ledna 2014 v Praze

Možnosti využití případové konference v sociální práci s rodinami

 • Přednášející: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 • Termín: 12. prosince 2013 v Praze

Doba nazývaná postmoderní a sociální práce

 • Přednášející: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
 • Termín: 19. září 2013 v Brně