doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. (31. 1.1947 – 3. 8.2022)

S hlubokým zármutkem oznamujeme odborné veřejnosti, že naše řady opustil pan docent Oldřich Matoušek, který byl s Katedrou sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy neodmyslitelně spjat od roku 1991, kdy jí spoluzakládal a pak i dlouhá léta vedl. Obor sociální práce ztrácí nejen předního česko-slovenského odborníka, který neúnavně pracoval na vytvoření základních učebnic, monografií a encyklopedie sociální práce, ale i vizionáře, inovátora a nadšence, pedagoga, mentora, vzácného kolegu a drahého přítele.

V posledních letech se docent Matoušek intenzivně výzkumně i publikačně zabýval tématem profesionalizace sociální práce a inovace ve vzdělávání sociálních pracovníků. Úzce spolupracoval s Asociací vzdělavatelů v sociální práci a různými dalšími institucemi a organizacemi se záměrem přispět ke zvýšení kvality sociální práce.

Zanechal nám obsáhlý odkaz – mimo jiné několik konkrétních tvůrčích, výzkumných i pedagogických plánů, které bychom měli dále realizovat ve prospěch rozvoje sociální práce.

Čest jeho památce!

 

24.5.2021

jménem ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ V SOCIÁLNÍ PRÁCI (ASVSP) Vám děkujeme za vytvoření podmínek v praktické přípravě studentů sociálních oborů, v době jiné a mimořádné.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Jsem si vědomi, že starostí je nad hlavu a jsme rádi, že i v době jiné a mimořádné, jste neztratili invenci, sílu a odvahu, poskytnout prostor budoucím kolegům a kolegyním, studentům sociálních oborů, v přípravě
na regulované povolání sociální pracovník, sociální pracovnice.   

Rádi vytvoříme prostor pro sdílení Vašich názorů a zkušeností v oblasti vzdělávání i na stránkách našeho časopisu Sociální práce/Sociálna práca http://socialniprace.cz/.

Děkujeme Vám.  

Konference ke Světovému dni sociální práce:

Pokud jste neměli možnost se zúčastnit konference pořádané MPSV
ku příležitosti Světového dne sociální práce ve dnech 16. a 17.3.2021, zveme vás k jejímu shlédnutí.
Kromě zajímavých příspěvků kolegyň a kolegů z našich členských škol získala ocenění Gratias za rok 2021, za významný přínos v sociální práci, naše milá kolegyně Monika Havlíčková,  gratulujeme.

https://www.youtube.com/watch?v=wUC-Zw7luvo&list=PLIIVac_K28PmKRmEosSEOQCGY1yZ-0oK0

 

Ohlédnutí za Světovým dnem Sociální práce prostřednictvím pozitivních písní a rozhovoru:

 

Rozhovor na téma Sociální práce a pandemie ku příležitosti Světového dne sociální práce:

 
 
Jak zvládnout být s COVIDEM
Dobrý den, chceme se s Vámi podělit o další dobrý počin k podpoře sociálních pracovníků, a dalších kolegů v sociálních službách:

Jak zvládnout být s COVIDEM“.

Uvedená videa vznikla ve spolupráci s MPSV a Armádou ČR.
Koukněte se 🙂

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4063177927029813&id=100000129386361&anchor_composer=false&ref=bookmarks

 

Vážené kolegyně, kolegové, mentoři, tutoři,

Asociace vzdělavatelů v sociální práci jako dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, usiluje o podporu svých členů v úsilí kvalitně připravit studenty na výkon sociální práce – regulovaného povolání. Činí tak v podobě seminářů, cvičení, diskusemi se studenty,  kde se zaměřujeme nejen na jejich odborné kompetence, ale i na jejich osobnostní kompetence, které jsou nedílnou součástí výkonu činnosti sociálního pracovníka. Neoddělitelnou součástí vzdělávání je praktická příprava.

Vážíme si proto spolupráce s Vámi  při garantování a zajištění odborné přípravy studentů/studentek   sociální práce.

Děkujeme Vám, že i nadále vytváříte  prostor pro praktickou výuku studentů VOŠ a VŠ, která je nedílnou součástí jejich odborné přípravy pro budoucí povolání.

I my jsme si vědomi rizik, která sebou přináší aktuální situace.

Věříme, že naše dosavadní spolupráce přispěje k tomu, abychom všichni zvládli naplnění hygienických nařízení a zároveň se nám podařilo,  co nejdéle udržet realizaci praktické přípravy  budoucích kolegyň a kolegů.

Budeme rádi za případné informace o aktuální situaci ve vztahu k poskytování odborných praxí, podněty a otázky. Máme zájem spolupracovat při zajišťování kvalitní odborné praxe pro studenty s Ministerstvím práce a sociálních věcí, dalšími asociacemi a profesními spolky.

Děkujeme za podporu kvalitního praktického vzdělávání studentů sociální práce!

 

V Olomouci dne 2. 10. 2020                                    

                                                                   doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

                                                                                               předsedkyně

SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR 2020 Prohlášení COVID-19

Prohlášení

Česká republika, stejně jako další státy světa, čelí v posledních týdnech velké zkoušce v souvislosti s šířením nákazy koronavirem, s čímž se nikdo z nás dosud nesetkal, stejně jako generace před námi.

Společnost sociálních pracovníků ČR jako spolek sdružující sociální pracovníky ze všech oblastí sociální práce považuje za svoji povinnost vyjádřit  obdiv nad jejich obětavostí v  pomoci a péči všude tam, kde je sociálních pracovníků třeba. Řada z  těchto pracovníků musela rezignovat na rodinný život a v zájmu odborné pomoci potřebným a ochrany svých blízkých setrvává na svém pracovišti (v nemocnicích, pobytových zařízeních, na úřadech, které zřídily poradenství na telefonních linkách či poskytují pomoc přímo v terénu).

Společnost sociálních pracovníků ČR si váží také všech odborníků, kteří pracují v první linii“, především lékařů a zdravotníků, pracovníků záchranné služby, hasičů a policistů. Obdivuhodné důkazy solidarity a podpory prokazují i zástupci dalších profesí, kteří často nabízejí své služby zdarma (provozovatelé restaurací, taxislužby, farmáři, majitelé malých letadel apod.) Velké poděkování patří i všem vědeckým pracovištím
a pedagogům.

Mezní životní situace odhalila charaktery lidí. Aktuální nouzový stav potvrdil, že  občané České republiky si  uvědomili závažnost situace a nadřadili ochranu veřejného zájmu svým vlastním potřebám.

Věříme, že sociální pracovníci svým zapojením velkou měrou přispěli ke zvýšenému zájmu široké veřejnosti o toto povolání a posílení prestiže sociálního pracovníka ve společnosti.

Přejme si, abychom i v budoucnosti dokázali společně posilovat vše pozitivní, co nás spojuje, nikoliv to, co nás rozděluje.

 

JUDr. Věra Novotná

               předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR


Poděkování

Rádi bychom studentům, kteří jsou aktivní na místech sociálních pracovníků, praktikantů nebo dobrovolníků, vyjádřili podporu
a poděkování za odhodlání pomáhat během této výjimečné doby. Poděkování za neúnavnou práci náleží i našim absolventům a všem ostatním sociálním pracovníkům, kteří se po boku lékařů, zdravotníků, hasičů, policistů a všech dalších snaží zajistit, aby se virová epidemie a její důsledky nevymkly kontrole.

Všichni jsme si vědomi dopadů na naši zemi. Sčítání škod je nedílnou součástí vyhodnocení preventivních opatření. Sociální pracovníci budou několik týdnů, měsíců a možná i let, konfrontování s dopady aktuální situace, a to v podobě: tíživých životních situací klientů, ohrožení fungování rodin, ohrožení fungování jedince, eskalace domácího násilí atd.,
a s využitím odborných metod práce budou vyvíjet snahu k dosažení cílů sociální práce s akcentem na dodržování etických rozměrů své odborné činnosti. A právě z výše uvedených důvodů je třeba, aby studenti, dobrovolníci, absolventi, sociální pracovníci respektovali sami sebe,
a to i v podobě prevence péče o sebe.

Nikdo neví, kdy budeme moci říct, že je vše za námi. Ale již teď je jisté,
že mnohé z důsledků epidemie koronaviru budou sociálním pracovníkům ještě velmi dlouhou dobu násobit řady jejich klientů. Proto nastává čas,
kdy je třeba začít nakládat s vlastními silami s vědomím, že míra schopnosti podporovat ostatní, je přímo úměrná schopnosti přijmout i své emoční
a fyzické potřeby. Péče o sebe sama je pro sociální pracovníky nezbytností. Práce, kterou dělají, je často emocionálně náročná, a je proto důležité věnovat pozornost jejímu vlivu na vlastní zdraví.

Avšak péče o sebe není jen o snaze omezit nebo řešit profesionální stresory. Péče o sebe sama znamená péči o své fyzické a psychické zdraví, uspokojování emocionálních a duchovních potřeb, podporu a udržování vztahů a dosažení rovnováhy a hranic mezi osobním a pracovním životem. To se u každého může lišit jak v oblastech, které zdůrazňuje,
tak i v rovnováze, kterou mezi nimi hledá. Nepodceňujte ji, začněte o sebe pečovat hned a začněte provádět změny, i když budou třeba jen velmi malé.

Děkujeme Vám!