Vzdělávání

Cílem vzdělávání organizovaného ASVSP je zvyšování kvality vzdělávání, propojování znalostí z různých oblastí a zvyšování odbornosti, rozhledu a nadhledu pedagogů, včetně jejich osobního rozvoje. Záměrem je vytvořit nabídku vzdělávání šitou na míru primárně pedagogům škol sdružených v ASVSP, především v předmětech Minimálního standardu ASVSP a oblastech tento standard prohlubujících a rozšiřujících. Vzdělávání je nicméně často otevřeno i zájemcům mimo ASVSP z jakékoliv pomáhající oblasti. Současně si klademe za cíl poskytovat jak informace, které mohou účastníci  zakomponovat do svých stávajících kurzů, tak i didaktické přístupy a náměty, a v neposlední řadě poskytovat prostor pro propojení teorie a praxe a pro mezioborovou spolupráci.

za realizační tým sekce vzdělávání:

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., vedoucí sekce vzdělávání, kontakt: necasova@fss.muni.cz

Mgr. Lucie Táborská, kontakt: taborska@oabrno.cz

Seznam supervizorů – absolventů supervizního výcviku

________________________________________________

Program sekce vzdělávání:

Skupiny:

SUPERVIZNÍ SKUPINY

ve spolupráci s FSS MU Brno, skupiny jsou určené pro pedagogické pracovníky vyučující na VOŠ a VŠ v oblasti pomáhajících profesí, skupiny jsou otevřené:

 • prezenční skupina: termín setkání bude upřesněnmísto: EA Brno 
 • online skupina: termín setkání bude upřesněn

_________________________________________________

Pracovní setkání:

VYUŽITÍ SIMULÁTORŮ STÁŘÍ A RŮZNÝCH TYPŮ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ  – praktický workshop

 • vedení workshopu: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
 • termín: 20.10. 2022
 • místo konání: Olomouc, konkrétní místo bude upřesněno
 • workshop je primárně určený pro vyučující ze škol sdružených v ASVSP; pro další zájemce pak při uhrazení kurzovného 800 Kč
 • je třeba se přihlásit do 13.10.2022 na mail: vzdelavani@asvsp.org​ 

Anotace:

Workshop formou vlastního zážitku umožňuje vyzkoušet si edukační pomůcky, které simulují různé typy zdravotních postižení. Kurs je vhodný pro učitele, kteří v rámci výuky oboru sociální práce seznamují studenty s postupy a specifiky práce s lidmi se zdravotním postižením, ale také pro každého, který sám chce okusit, jaké to je být seniorem s omezenou hybností, hemiparetikem, jaké je trpět tinitem, chronickou obstrukční chorobou, třesem horních končetin různé etiologie nebo rozličnými zrakovými vadami. Kurs zahrnuje i seznámení s metodikou práce s těmito pomůckami ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků a dalších pomáhajících pracovníků. K dispozici je šest různých pomůcek (simulátorů).

_______________________________________________

Výcviky:

SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI

výcvik pořádáme ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno

 • Termín výběrového pohovoru: 26.listopadu 2019
 • Termín začátku výcviku: 16. ledna 2020
 •  Místo: Brno
 • Rozsah výcviku: 380 hodin
 • Cena výcviku: od 33.000 Kč

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Informace ke skupinám:

SUPERVIZNÍ SKUPINY

ASVSP organizuje skupinu ve spolupráci s Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU a Evangelickou akademií, VOŠ sociálně právní

Pro koho jsou skupiny určeny:

 • pro pedagogické pracovníky vyučující na VOŠ a VŠ v oblasti pomáhajících profesí
 • jedná se o otevřené skupiny

Přínos skupin:

 • skupina umožňuje svým členům vzájemně se podporovat, sdílet své zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k řešení problémů a náročných situací, které jejich práci provázejí
 • přínosem je nejen řešení a supervize problémových situací, ale i kultivace komunikace:  hovoření k tématu, pomoc s řešením problémů, které by jinak mohly zůstat nevysloveny,  vyjadřování zpětné vazby a naslouchání zpětné vazbě aj.

Podmínky účasti:

 • pro vytvoření bezpečného prostředí je podmínkou účasti zachovávání mlčenlivosti o informacích, které jsou osobní povahy (zvláště o informacích týkajících se účastníků supervize a lidí, se kterými pracují)
 • aktivní spolupráce s ostatními členy skupiny a ochota poskytnout jim své náměty

Frekvence setkávání:

 • termíny konání prezenční skupiny (zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci) a online skupiny jsou upřesňovány výše
 • místo konání prezenční skupiny: Brno – FSS MU, Joštova 10 nebo EA, Opletalova 6 

______________________________________________________

Informace k výcviku:

SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI

Výcvikový a vzdělávací program „Supervize v sociální práci“ navazuje na dosavadní společné projekty Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Modré linky a Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov SR v oblasti vzdělávání v supervizi v českém prostředí.

Nynější program realizuje ASVSP ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno.

 Supervize je metodou kontinuálního zvyšování profesních kompetencí odborníků pracujících s lidmi. Cílem nabízeného výcvikového a vzdělávacího programu je odborná příprava supervizorů působících v pomáhajících profesích.

Cílová skupina účastníků programu: 

 • pomáhající profesionálové v oboru sociální práce nebo
 • vyučující na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících v oblasti sociální nebo zdravotně sociální práce

Vstupní podmínky:

 • dosažené vzdělání pro práci sociálního pracovníka podle zákona (108/2006 Sb.) nebo pedagogické vzdělání požadované pro výuku na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících budoucí sociální nebo zdravotně sociální pracovníky
 • a minimálně osmiletá praxe po ukončení výše uvedeného vzdělání – a to přímá práce s klienty, pedagogická praxe na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících v oblasti sociální nebo zdravotně sociální práce, nebo praxe v řídící pozici v sociální oblasti (lze kombinovat)
 • a absolvování minimálně deseti hodin supervize v posledním roce před začátkem výcviku (doložené potvrzením od supervizora)
 • a věk od 35 let

 Výběrový pohovor se koná 26.11.2019 v Brně (míra naplnění vstupních podmínek podléhá posouzení výběrové komise)

Základní informace:   

 • délka konání: 2,5 roku (leden 2020 až září 2022)
 • rozsah: 380 hodin (příprava na budoucí pravděpodobné znění legislativy upravující vzdělávání v supervizi)
 • místo konání: Brno
 • odborná garantka: doc. Eva Mydlíková, PhD.
 • základní lektorský tým: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Mgr. Bohuslava Horská, Mgr. Martin Halama, Mgr. Ladislav Ptáček (lektorská práce bude probíhat ve dvojici v zájmu zajištění kontinuity výcviku při střídání lektorů)
 • velikost výcvikové skupiny: 14 – 18 osob
 • cena výcviku:
 1. při uhrazení celé částky před začátkem výcviku činí kurzovné 33.000 Kč
 2. při uhrazení ve dvou platbách rozložených následovně: před začátkem výcviku 17.000 Kč a uprostřed výcviku 17.000 Kč, činí kurzovné celkem 34.000 Kč 
 • náklady na ubytování a dopravu na místo výcviku v Brně si účastník hradí sám

Struktura výcviku:

celkový rozsah: 380 hodin (prezenční a distanční forma)

 • prezenční forma: 200 hodin (8 třídenních bloků: čtvrtek až sobota)
 • distanční forma: přijatá supervize v rámci výcviku: 15 hodin; sebezkušenostní část: 50 hodin; individuální práce: 20 hodin, práce v kolegiálních skupinách: 40 hodin; zpracování portfolia: 55 hodin
 • možnost absence: toleruje se 10% z prezenčního studia, vyšší absenci si účastník může na základě domluvy na své náklady nahradit
 • cena výcviku nezahrnuje přijatou supervizi v rámci výcviku a sebezkušenostní část

Pozn. Přijatá supervize: účastník si vybírá supervizora ze seznamu doporučených supervizorů; je možnost vlastního supervizora na základě domluvy. Sebezkušenost: doporučuje se absolvovat sebezkušenostní část u PSINu, účastník si však může na základě domluvy najít jinou formu skupinové sebezkušenosti, nebo si nechat započítat sebezkušenost např. z probíhajícího terapeutického výcviku

 Tematické okruhy:

 • základní vymezení supervize: cíle, pojetí, vymezení ve vztahu k jiným disciplínám (terapie, koučink, metodické řízení aj.),
 • modely supervize,
 • etický rámec supervize,
 • supervize v procesu vzdělávání a osobního rozvoje studentů/nových pracovníků,
 • řemeslo supervize,
 • týmová, skupinová a individuální supervize, manažerská supervize,
 • můj růst v supervizi – plán supervizního rozvoje,
 • supervizní smlouva a supervizní kontrakt, formální náležitosti supervize, dokumentace,
 • legislativa,
 • sebereflexe a reflexe, supervize supervize, osobnost supervizora a jeho kompetence, role a odpovědnost,
 • další techniky využitelné v supervizi

 Termíny setkání prezenčního studia:

 1. setkání: 16. – 18. 1. 2020
 2. setkání: 23. – 25. 4. 2020
 3. setkání: 17. – 19. 9. 2020
 4. setkání: 26 . – 28.11. 2020
 5. – 8. setkání: bude upřesněno později

Přihlášky a výběrový rozhovor:

 • V případě zájmu o tento výcvik, vyplňte prosím přihlášku (viz: přihláška) a odešlete ji elektronicky na adresu: vzdelavani@asvsp.org a v kopii na  necasova@fss.muni.cz
 • Zájemci budou zařazeni do vzdělávacího programu podle výsledků výběrového rozhovoru, který se koná 26.11.2019 v Brně. Rozhovor bude zaměřen na okruhy uvedené v dotazníku. Dotazník na vyplnění zašleme přihlášeným zájemcům.
 • Výcvik supervize – pozvánka

_______________________________________________________

Seznam supervizorů:

Seznam supervizorů – absolventů výcviku Supervize v pomáhajících profesích, který ASVSP uskutečnila ve spolupráci s ASSP a ML. Výcvik je akreditován Ministerstvem školství SR, nositelem akreditace je ASSP.

Mgr. Tereza Bícová
email: rachel.bicova@etspraha.cz
tel. :732 816 815
místo působení: Praha a Středočeský kraj

Mgr. ing. Irma Bohoňková
email: ibohonkova@hrcc.cz
web: www.cesta-k- uspechu.cz
tel. :774 202 563
místo působení: České Budějovice a Jihočeský kraj

Mgr. Hana Čížková
email: cizkova@jabok.cz
tel.: 603 722 759
místo působení: Praha a Středočeský kraj

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
email: dorkova@fhs.utb.cz , zlatkadorkova@seznam.cz
tel.: 733 690 507, 737 887 986
místo působení: Zlín a Olomouc

Mgr. Šárka Hlisnikovská
email: sarka.hlisnikovska@seznam.cz
tel.: 737 169 777
místo působení: primárně Moravskoslezský kraj, ale i jinde

Mgr. Leoš Horký
místo působení: primárně Brno a Jihomoravský kraj; dle domluvy Vysočina, Olomoucký kraj, Zlínský kraj.
 

Mgr. Lucie Kašová
email: kasoval@seznam.cz
tel.: 603534498
místo působení: Praha, Středočeský kraj

Mgr. Renata Kočí
email: r.rohlikova@centrum.cz
tel.: +420 724 282 375
místo působení: kraje Pardubický, Královéhradecký, Štředočeský, Olomoucký, Zlínský, Vysočina, hl. m. Praha.

Mgr. Peter Kollár 
email: centrum-supervize@seznam.cz
tel.: +420 776 543 933
místo působení: celá ČR

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
email: lucie.voseckova@gmail.com
tel.: 777984042
místo působení: Jihomoravský, Pardubický a Olomoucký kraj, Vysočina

Mgr. Martina Pojarová
email: Martina.pojar@gmail.com
tel.: 773 550 759
místo působení: Praha, Českolipsko

Mgr. Ludmila Ryšavá
email: lumi.rysavy@seznam.cz
tel:  736 509 449
místo působení: Olomoucký kraj

 PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
email: vlasta.reznikova@vspj.cz
tel. : 608 973 628
místo působení: primárně Vysočina

Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
email: mart.stanoev@gmail.com
web: http://supervidovani.cz/
místo působení: Jihomoravský kraj

Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
místo působení: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Vysočina
 

Mgr.  Jana Tomšová
email: janatomsova@seznam.cz
mob. 724 343 690
místo působení: primárně Morava, možno i celá  ČR a SR

Mgr. Markéta Vaculová
email: vaculova.marketa@seznam.cz
tel.: +420 731 406 570
místo působení: Ostravsko a celá ČR

Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
email: jan.vasat@seznam.cz
tel.: 721 230 807
místo působení: Ústecký kraj

Mgr. Lenka Velebná
email: lenka@velebna.cz
tel.: 775 158 037
místo působení: primárně Česká Třebová a Pardubický, Olomoucký kraj, Vysočina nebo podle domluvy

Mgr. Kateřina Vencálková
tel: 733 522 338
místo působení: Litomyšl, Pardubický kraj

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Semináře a další akce, které již proběhly:  

Workshop vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a individuální plánování ochrany dítěte (IPOD)

 • online workshop organizovaný ve spolupráci s MPSV, Mgr. et Mgr. Petra Ďuraško Mádlová a kol. (Oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti)
 • hrazeno z projektu 03.2.63/0.0/0.0/15_017/0009381 „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“
 • Termín: 27. – 28.1. 2022, online

Odborná praxe: získávání zpětné vazby z pracovišť a práce s ní – pracovní setkání

 • online workshop organizovaný ve spolupráci ASVSP, FZS UPCE a FSS MU 
 • úvodní poznámky a moderování následné diskuse:  Mgr. Adéla Michková, Ph.D. a PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. 
 • Termín: 18.11. 2021, online

Vytváření hodnot v procesu vzdělávání v sociální práci – výsledky výzkumu – pracovní setkání

 • online workshop organizovaný ve spolupráci s FSS OU
 • seznámení s výsledky: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. a Mgr. et. Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., moderování: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • Termín: 30.9. 2021, online

Etický kodex IFSW 2018 ve světle aktuálních dokumentů upravujících vzdělávání v sociální práci – pracovní setkání

 • online workshop organizovaný ve spolupráci s VOŠ Jabok
 • úvodní poznámky a moderování následné diskuse:  Ondřej Fischer, Ph.D. a PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • Termín: 22.10. 2020, online

Sdílení zkušeností s výukou praxe a supervize v době koronavirové – pracovní setkání 

 • online workshop organizovaný ve spolupráci ASVSP, Univerzity Pardubice a FSS MU
 • úvodní poznámky a moderování následné diskuse: Mgr. Adéla Michková, Ph.D.
 • Termín: 21. 10. 2020, online

Hodnoty sociální práce v souvislosti s úpravami Minimálního standardu  ASVSP – pracovní setkání

 • workshop organizovaný ve spolupráci s VOŠ Jabok a VÚPSV
 • úvodní poznámky a moderování následné diskuse:  Ondřej Fischer, Ph.D. a PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • Termín: 5.4. 2019 v Praze

Transakční analýza pro sociální pracovníky – seminář organizovaný Technickou univerzitou Liberec

 • Přednášející: Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC
 • Termín: 9.5. 2018 v Liberci

Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských sporů – Cochemský model

 • Přednášející: Ing. Martina Cirbusová, Mgr. Robin Brzobohatý 
 • Termín: 26.4. 2018 v Brně

Úvod do profesionální ZOO-terapie v sociální práci

 • Přednášející: Andrea Tvrdá (Elva help z.s.,), PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. (TUL)
 • Termín: 13.11. 2017 v Pardubicích a 16. 11. 2017 v Praze

Pracovní setkání vyučujících předmětu menšinové skupiny, členů konzultační skupiny a dalších zájemců ze škol sdružených v ASVSP

 • Diskusní setkání pracovní skupiny
 • Úvodní prezentace: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (FSS MU, Brno) na téma: Jsme v ČR skutečně xenofobní a etnocentričtí? Učíme naše studenty problematiku menšin správně?
 • Termín: 13. 10. 2017 v Brně

Právo na rovné zacházení – účinná pomoc obětem diskriminace I. a II.

 • Semináře pořádané ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv
 • Přednášející: Mgr. Veronika Bazalová, Mgr. Barbara Kubátová, Mgr. Petr Polák (VOP)
 • Termín: 13.1. a 26.5.2017 v Praze; 3. 2. a 9.6. 2017 v Olomouci

Pracovní setkání supervizorů studentských praxí

 • Diskusní setkání supervizorů studentských praxí z VŠ a VOŠ sdružených v ASVSP
 • Úvodní prezentace: Mgr. Adéla Michková, Ph.D. (FZS Univerzita Pardubice)
 • Termín: 11. 5. 2017 v Pardubicích

Exkurze do Chánova – Dům romské kultury, Polytechnické centrum – ukázka komunitní práce

 • Průvodce exkurzí: Martin Nebesař (ředitel Domu romské kultury)
 • Termín: 19. 4. 2017 v Mostě

Možnosti ZOO-terapie v sociální práci: základní principy a limity profesionální práce se zvířaty v sociální práci

 • Přednášející: Andrea Tvrdá (Elva help z.s.,), PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. (TUL)
 • Termín: 11. 4. 2017 v Praze

Interaktivní případová konference zaměřená na dítě v SPOD

 • Přednášející: Mgr. Ingrid Hanzlíková, Mgr. Zlata Brůžková (Lumos)
 • Termín: 23. 3. 2017 v Praze

Aktuální otázky pěstounské péče: pěstounská péče na přechodnou dobu a příbuzenská

 • Přednášející: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 
 • Termín: 24. 11. 2016 v Praze

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

 • Přednášející: Mgr Alena Svobodová, Mgr. Hana Solařová (Lumos foundation ČR)
 • Termín: 20. 10. 2016 v Praze

Metodika etického reflektovania (vo vyučovaní etiky sociálnej práce)

 • Přednášející: Doc. PaedDr.Tatiana Matulayová, Ph.D.
 • Termín: 17. března 2016 v Olomouci

Thanatologie a sociální práce (poradenství pro pozůstalé)

 • Přednášející: Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
 • Termín: 11. února 2016 v Olomouci

Kniha života – úvod do práce s životním příběhem dítěte

 • Přednášející: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jindřich Racek
 • Termín: 21. ledna 2016 v Praze

Kompetence sociálních pracovníků pro práci s uprchlíky a migranty

 • Přednášející: PhDr. Eva Dohnalová, Bc. Marina Pojmanová, Monica Marquéz, MA (Asociace pro interkulturní práci, z.s.)
 • Termín: 10. prosince 2015 v Praze

Didaktika výuky metod a technik sociálního výzkumu pro sociální pracovníky

 • Přednášející: Mgr. Daniel Hanzl
 • Termín: 12. listopadu 2015 v Jihlavě

Přímá práce s dětmi

 • Přednášející: Mgr. Hana Solařová, Mgr. Jindřich Racek
 • Termín: 24. září 2015 v Praze

Mediace se zaměřením na rodinnou oblast

 • Přednášející: JUDr. Alena Brožková, PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • Termín: 14. května 2015 v Brně

Filosofie a etika v sociální práci

 • Přednášející:doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka, Dr. Ing. Alois Křišťan,Th.D.
 • Termín: 23. dubna 2015 v Praze

Spiritualita a duchovní potřeby (nejen) klientů v sociální práci

 • Přednášející: MUDr. Marie Svatošová, ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
 • Termín: 8.ledna 2015 v Praze    

Základy vztahové vazby – attachmentu v sociálně právní ochraně dítětě

 • Přednášející: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jindřich Racek
 • Termín: 22. října 2014 v Praze         

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

 • Přednášející: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jindřich Racek
 • Termín: 20. března 2014 v Praze   

„Romov je náš domov“

 • Přednášející: Mgr. Ing. Jan Říkovský, Mgr. Miloslava Šotolová
 • Termín: 13. března 2014 v Olomouci           

Změny zákona  č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

 • Přednášející: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., Mgr. Vlastimil Vitoul
 • Termín: 30. ledna 2014 v Brně

Supervize – profesionální pomoc pomáhajícím profesionálům

 • Přednášející: MUDr. František Matuška
 • Termín: 23. ledna 2014 v Praze

Možnosti využití případové konference v sociální práci s rodinami

 • Přednášející: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 • Termín: 12. prosince 2013 v Praze

Doba nazývaná postmoderní a sociální práce

 • Přednášející: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
 • Termín: 19. září 2013 v Brně